POROSPEKT INFORMACYJNY

Sporządzenie prospektu informacyjnego jest jednym z podstawowych obowiązków dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej. Dzięki prospektom informacyjnym konsument ma możliwość porównania ofert dostępnych na rynku i wybrania tej najkorzystniejszej dla siebie. Prospekt informacyjny ma zapewnić potencjalnemu nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wszelkie informacje o realizowanym przez dewelopera przedsięwzięciu oraz o nieruchomości, która ma być przedmiotem umowy deweloperskiej. Prospekt ma być sporządzony i dostarczony nabywcy jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Jego sporządzenie i dostarczenie nabywcy jest warunkiem koniecznym dla zawarcia umowy deweloperskiej, ponieważ ma on być integralną częścią samej umowy deweloperskiej.

Prospekt ma być sporządzony przez samego dewelopera lub osobę przez niego upoważnioną (reprezentanta dewelopera). Dodatkowo musi być opatrzony datą sporządzenia oraz firmową pieczęcią dewelopera. Ma być podzielony na dwie części: ogólną i indywidualną. Część ogólna powinna zawierać następujące informacje dotyczące przedsięwzięcia:

 • dane dewelopera,
 • dane wskazujące na doświadczenie dewelopera,
 • dane dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego (powierzchnia gruntu, harmonogram prac, planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac, termin do którego ma nastąpić przeniesienie prawa własności na nabywcę, informacje dotyczące środków ochrony nabywcy),
 • warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Część indywidualna prospektu ma się odnosić do konkretnej nieruchomości (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego). W tej części deweloper zobowiązany jest zamieścić następujące informacje:

 • cena 1 m2 powierzchni nieruchomości,
 • standard prac wykończeniowych części wspólnej budynku (czyli np. klatka schodowa) i terenu wokół budynku (np. plac zabaw, podwórze) do jakich zobowiązuje się deweloper,
 • liczba kondygnacji,
 • liczba mieszkań w budynku,
 • usytuowanie lokalu mieszkalnego w budynku,
 • dostępnych w budynku mediów,
 • liczba miejsc garażowych,
 • zakres i standard prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym do jakich zobowiązuje się deweloper.

Załącznikiem do prospektu ma być rzut kondygnacji budynku oraz wzór umowy deweloperskiej. Również załączniki do prospektu będą integralną częścią umowy deweloperskiej.

Teraz kilka słów na temat formy w jakiej prospekt informacyjny ma być sporządzony. Ustawa nakłada na dewelopera obowiązek jego sporządzenia na trwałym nośniku informacji. W praktyce oznacza to tyle, że należy go sporządzić w wersji papierowej lub elektronicznej (na urządzeniu umożliwiającym przechowywanie informacji). Co ważne prospekt wraz załącznikami ma być dostarczony potencjalnemu nabywcy bezpłatnie. Ustawa przewiduje, że jeżeli prospekt sporządzony przez dewelopera ma postać elektroniczną, deweloper na żądanie zainteresowanej osoby na obowiązek przedstawić jej go na papierze w lokalu swojego przedsiębiorstwa. Jest to forma zapewnienia równego traktowania dla osób, które nie mogą odtworzyć prospektu w formie elektronicznej.

Warto poruszyć kwestię zmian w prospekcie przed zawarciem umowy deweloperskiej. Kiedy informacje zawarte w samym prospekcie bądź wyłącznie w załącznikach ulegną zmianie, obowiązkiem dewelopera jest powiadomić o nich osobę zainteresowaną. Powiadomienie to ma przybrać formę tożsamą z tą w jakiej prospekt został pierwotnie doręczony. Zmiana tej formy doręczenie jest możliwa jedynie za wyraźną i uprzednią zgodą osoby zainteresowanej. Doręczenie to również jest bezpłatne i ma nastąpić w takim czasie, aby przed zawarciem umowy deweloperskiej nabywca mógł się z nim zapoznać. Dodatkowo, jeżeli zmiana prospektu miała miejsce pomiędzy jego doręczeniem a zawarciem umowy deweloperskiej notariusz, przy sporządzaniu aktu notarialnego, jest zobowiązany do określenia zmian jakie wynikają ze zmiany prospektu. Ważną informacją dla samego nabywcy jest to, że zmiany w prospekcie wiążą go tylko wtedy, kiedy wyrazi na nie zgodę i tym samym zostaną włączone do treści umowy deweloperskiej.

Ważne! Zatajanie prawdziwych informacji i podawanie nieprawdziwych informacji w prospekcie informacyjnym jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

 Sonia Konieczniak


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *