Uncategorized

NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE W UMOWIE DEWELOPERSKIEJ

Posted on

Stosunek deweloper-konsument, zobowiązuje przedsiębiorcę jako profesjonalistę do zachowania należytej staranności w realizacji umowy i przy jej zawieraniu. Pozycja dewelopera i konsumenta jest nierówna, co często jest wykorzystywane przez przedsiębiorcę. Ze względu na to, że przedsiębiorcy posługują się przy zawieraniu umowy gotowymi wzorcami umów, konsument traci uprawnienie do negocjowania warunków umowy. Często prowadzi to do zawierania […]

Uncategorized

GWARANCJA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH KONSUMENTA CZ.2.

Posted on

RODZAJE MIESZKANIOWYCH RACHUNKÓW POWIERNICZYCH Ustawa deweloperska nałożyła na deweloperów obowiązek posiadania mieszkaniowego rachunku powierniczego. Obowiązek ten ciąży na każdym deweloperze, który rozpoczyna sprzedaż nieruchomości po dniu 29 kwietnia 2012r. Przed tą datą deweloper miał obowiązek posiadać jedynie zwykły rachunek bankowy, na który dokonywano wpłat środków pieniężnych na realizację projektu. Wcześniejsze regulacje prawne nie dawały wystarczającej […]

Uncategorized

GWARANCJA WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH KONSUMENTA- CZ.1.

Posted on

MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY Ustawa deweloperska, dla ochrony świadczeń pieniężnych konsumentów, przewiduje system gwarancji wypłat świadczeń wpłacanych przez nabywcę na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego. Deweloper, który zamierza rozpocząć sprzedaż lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych po 29 kwietnia 2012r. zobowiązany jest zastosować się do zasad jakie wprowadza ustawa. Ważne, że przed tą datą deweloper nie miał obowiązku zawierania […]

Uncategorized

POROSPEKT INFORMACYJNY

Posted on

Sporządzenie prospektu informacyjnego jest jednym z podstawowych obowiązków dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej. Dzięki prospektom informacyjnym konsument ma możliwość porównania ofert dostępnych na rynku i wybrania tej najkorzystniejszej dla siebie. Prospekt informacyjny ma zapewnić potencjalnemu nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wszelkie informacje o realizowanym przez dewelopera przedsięwzięciu oraz o nieruchomości, która ma być przedmiotem […]

Uncategorized

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI KROK PO KROKU

Posted on

Nabycie nieruchomości na podstawie tzw. umowy deweloperskiej jest skomplikowanym i rozłożonym w czasie procesem. Proces ten można chronologicznie podzielić na kilka etapów, które finalnie prowadzą do nabycia prawa do nieruchomości. Pierwszym etapem, kiedy konsument ma styczność z deweloperem jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym. Prospekt sporządzony przez dewelopera zawiera wszelkie istotne informacje dotyczące nieruchomości na […]

Uncategorized

Obowiązki dewelopera

Posted on

Ustawa z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana ustawą deweloperską , nakłada na dewelopera szereg obowiązków. Takie rozwiązanie podyktowane jest zwiększeniem praw konsumentów oraz ochrony świadczeń pieniężnych powierzanych deweloperowi na realizację przedsięwzięcia budowlanego. Na poszczególnych etapach kontaktu z konsumentem i realizacji umowy deweloperskiej obowiązki te są zróżnicowane. […]